దుబాయ్ లో శ్రేదేవి చనిపోయిన హోటల్ గదిని ఇప్పుడు ఏం చేసారో చూస్తే షాక్

దుబాయ్ లో శ్రేదేవి చనిపోయిన హోటల్ గదిని ఇప్పుడు ఏం చేసారో చూస్తే షాక్