దుబాయ్ హోటల్ లో వింత అరుపులు..శ్రీదేవి ఆత్మే అంటూ బయపడుతున్న సిబ్బంది

దుబాయ్ హోటల్ లో వింత అరుపులు..శ్రీదేవి ఆత్మే అంటూ బయపడుతున్న సిబ్బంది