వెంకటేశ్వరస్వామి వెలసిన పుట్ట ఇపుడు ఎక్కడుందో తెలుసా

వెంకటేశ్వరస్వామి వెలసిన పుట్ట ఇపుడు ఎక్కడుందో తెలుసా